Wat is de waarde van een vakantiedag? [video]

21 maart 2017  door Jordi Niggelie

Bij het het einde van het dienstverband heeft een werknemer recht op uitbetaling van de opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van een vakantiedag?

Volgens een recente uitspraak van de rechtbank Groningen geldt er voor het bepalen van de waarde van een vakantiedag een ruim loonbegrip en moeten ook een bonus en het werkgeversdeel pensioenpremie daarbij worden meegeteld.

Uitbetalen vakantiedagen, hoe zit het ook al weer?

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer volgens de wet (artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek) recht op uitbetaling van de opgebouwde en niet genoten vakantiedagen. Ook als partijen via een vaststellingsovereenkomst het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen, worden er vaak afspraken gemaakt over het uitbetalen van de vakantiedagen. In de overeenkomst wordt dan bijvoorbeeld opgenomen dat de werknemer nog recht heeft op uitbetaling van x-aantal vakantiedagen.

Toch blijkt in een aantal gevallen dat er tussen partijen alsnog onenigheid bestaat over de waarde die dit vakantiedagensaldo vertegenwoordigt.

De waarde van een vakantiedag: 13e maand, vakantietoeslag en onregelmatigheidstoeslagen tellen mee

De waarde van een vakantiedag wordt berekend aan de hand van het vakantieloon van de werknemer. Er kan echter onduidelijkheid ontstaan over wat er nu precies moet worden verstaan onder het ‘vakantieloon’. Welke looncomponenten moet een werkgever meenemen om het vakantieloon en daarmee de waarde van een vakantiedag vast te stellen?

Volgens het Europese Hof van Justitie moet het vakantieloon dat de werknemer ontvangt vergelijkbaar zijn met het loon dat de werknemer ontvangt als hij gewoon werkt en mag een werknemer geen nadeel ondervinden van het opnemen of het laten uitbetalen van vakantiedagen. Er moet dus worden uitgegaan van het gebruikelijke loon en daarbij geldt een ruim loonbegrip. Volgens vaste rechtspraak moet een werkgever bij het vaststellen van het vakantieloon naast het basissalaris in ieder geval ook rekening houden met een 13e maand, het vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslagen die een werknemer ontvangt.

Ook een bonus/winstdelingsregeling en het werkgeversdeel pensioenpremie tellen mee

In de zaak die onlangs door de rechtbank Groningen is beslist, bestond er tussen werkgever en werknemer discussie over de waarde van de vakantiedagen. In deze zaak is tussen werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van het dienstverband. In de vaststellingsovereenkomst hebben partijen de volgende afspraak gemaakt:

“Het restant aan verlofuren (…) zal worden uitbetaald conform de wetgeving.”

Volgens de werknemer heeft de werkgever de waarde van de verlofuren vervolgens verkeerd berekend en had de werkgever ook rekening moeten houden met de gemiddelde bonus die de werknemer ontving en het werkgeversdeel pensioenpremie.

De rechtbank Groningen was het in deze zaak met de werknemer eens en kwam in zijn uitspraak van 28 februari 2017 tot het oordeel dat het werkgeversdeel pensioenpremie en de gemiddelde bonus/winstdelingsregeling ook onderdeel uitmaken van het vakantieloon en de waarde van een vakantiedag. Daarbij redeneerde de rechtbank dat de werkgever de pensioenpremies over het loon immers ook had moeten afdragen als de werknemer zijn vakantiedagen tijdens het dienstverband had opgenomen. Hetzelfde gold in feite voor de bonus. Omdat de werknemer de bonussen jaarlijks ontving (in ieder geval sinds 2006) en de bonussen in verband stonden met de inspanningen van de werknemer, behoorden ze volgens de rechtbank ook tot het vakantieloon. Voor de werknemer betekende dat in dit geval dat hij nog recht had op een nabetaling van ruim € 55.000.

De rechtbank Groningen lijkt het ruime loonbegrip hiermee dus nog verder opgerekt te hebben en niet uitgesloten is dat er in de toekomst nog meer looncomponenten tot het vakantieloon gerekend kunnen worden.

Onze hulp bij uw vaststellingsovereenkomst?

Heeft u net als de werknemer in deze zaak een (concept)vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen waarvan u de juridische risico’s wil laten controleren? Of wenst u als werkgever onze hulp bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst?

Neem gerust eens contact met ons op of maak gebruik van onze online vaststellingsovereenkomst check.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 428 waarderingen, gemiddeld: 8 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder