Wanneer kan ik op staande voet ontslagen worden?

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Ontslag op staande voet is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan. Je moet dan bijvoorbeeld van je werkgever gestolen hebben of je op een andere manier ernstig verwijtbaar gedragen hebben. Om je op staande voet te kunnen ontslaan moet je werkgever in dat geval bovendien voortvarend gehandeld hebben.

 

Wil je direct hulp bij je ontslag op staande voet? Bel dan voor juridisch advies naar 088 10 10 808.

Dit moet je weten over ontslag op staande voet:

Wat is eigenlijk ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is de situatie waarbij de werkgever (of heel soms de werknemer) per direct, dus zonder een opzegtermijn in acht te nemen, de arbeidsovereenkomst opzegt. In een normale situatie kan een werkgever zonder toestemming van het UWV of zonder een procedure bij de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig verbreken. Maar als er voldaan is aan de voorwaarden voor een ontslag op staande voet, mag dat dus wel. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per direct.

 

  • Benieuwd of jouw ontslag op staande voet rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

Wanneer kan mijn werkgever mij op staande voet ontslaan?

Je kunt niet zomaar op staande voet ontslagen worden. Alleen onder bijzondere omstandigheden is een ontslag op staande voet toegestaan. Zo kan jouw werkgever je alleen op staande voet ontslaan als er voldaan is aan de volgende voorwaarden.

1.

Er moet sprake zijn van een dringende reden. Dat betekent in het algemeen dat je je ernstig verwijtbaar gedragen moet hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je gestolen of gefraudeerd hebt. Maar ook het gebruik van geweld op de werkvloer, het schenden van een geheimhoudingsbeding of het bedreigen van een collega kan aanleiding zijn voor ontslag op staande voet.

2.

Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven zijn. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever direct na het bewuste incident of de verwijtbare gedraging van de werknemer moet overgaan tot ontslag op staande voet. De werkgever mag dus niet te lang afwachten bij het geven van ontslag op staande voet. Wel mag de werkgever een bepaalde verdenking onderzoeken om vast te stellen of er inderdaad aanleiding is voor ontslag op staande voet.

3.

De werknemer moet onverwijld medegedeeld worden waarom hij op staande voet ontslagen is.

Je hebt er als werknemer uiteraard recht op om te weten waarom je op staande voet ontslagen wordt. Jouw werkgever is dan ook verplicht om je bij het ontslag op staande ook duidelijk te maken op grond waarvan je ontslagen wordt. Het ontslag op staande voet mag mondeling gegeven worden, maar meestal zal dit ook schriftelijk meegedeeld worden.

 

Voorbeeld van onverwijldheid

Een winkelbedrijf komt er op 15 april achter dat een van de medewerkers gestolen heeft. Dit incident wordt een week later besproken in het managementteam. Vervolgens wordt weer drie dagen later besloten om de medewerker op staande voet te ontslaan. In dit geval heeft de werkgever niet onverwijld gehandeld en kan er geen ontslag op staande voet meer gegeven worden.

 

Een verzekeringsmaatschappij verdenkt een medewerker op de financiële administratie van fraude. Op 25 augustus wordt de medewerker op non-actief gesteld en wordt een diepgaand financieel onderzoek ingesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn op 15 september bekend. Op 16 september wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Hier is wel onverwijld gehandeld. De werkgever is namelijk direct na het vaststellen van de feiten overgegaan tot ontslag op staande voet.

Wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet?

Bij een terecht gegeven ontslag op staande voet zijn de gevolgen voor de werknemer zeer ingrijpend. Je bent per direct je baan kwijt, de loonbetaling stopt onmiddellijk en je verliest ook je recht op een WW-uitkering. Daarnaast kan je werkgever zelfs nog een schadevergoeding van je claimen. Volgens de wet is deze schadevergoeding gelijk aan het bedrag aan loon dat normaal gesproken over de opzegperiode betaald had moeten worden.

 

Maar als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, kunnen de gevolgen voor de werkgever ook aanzienlijk zijn. Als werknemer heb je dan namelijk de keuze om het ontslag door de rechter te laten vernietigen of om een aanzienlijke schadevergoeding te eisen. Meer hierover lees je in de paragraaf hieronder.

Voorbeeld schadevergoeding bij ontslag op staande voet

Werknemer Joris wordt op 15 juni door zijn werkgever op heterdaad betrapt bij het stelen van enkele bedrijfseigendommen. De werkgever ontslaat hem diezelfde dag nog op staande voet.

De werkgever van Joris maakt aanspraak op de wettelijke schadevergoeding. Volgens de arbeidsovereenkomst gold er een normale opzegtermijn van 1 maand. Dat wil zeggen dat als Joris op 15 juni zijn dienstverband had willen opzeggen, de arbeidsovereenkomst pas op 31 juli geëindigd zou zijn. De werkgever van Joris kan in dit geval een schadevergoeding eisen ter grootte van anderhalf maandsalaris.

Wat moet ik doen als ik mijn ontslag op staande voet wil aanvechten?

Als je een ontslag op staande voet wilt aanvechten, is het verstandig om allereerst zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Neem gerust vrijblijvend contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van Ontslag.nl.

 

Je hebt maximaal 2 maanden de tijd om het ontslag op staande voet bij de rechter aan te vechten. Maar in de praktijk wordt er binnen die periode van 2 maanden vaak onderhandeld en geprobeerd om een gerechtelijke procedure te vermijden. Om te voorkomen dat jouw onderhandelingspositie onder druk komt te staan door het naderen van deadline van 2 maanden, is het dus van groot belang om snel een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen.

 

Deze advocaat kan een inschatting maken van je kansen, de kosten en de risico’s van het aanvechten van het ontslag. Bovendien kan hij of zij een inschatting maken van een schadevergoeding die je zou kunnen claimen als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is. Ook kun je met deze advocaat bespreken in hoeverre het nog mogelijk en wenselijk is om de rechter te verzoeken het ontslag ongedaan te maken.

 

Als je besluit om het ontslag op staande voet bij de rechter aan te vechten heb je twee opties. De eerste mogelijkheid is om de rechter te verzoeken om het ontslag op staande voet te vernietigen. Als de rechter hierin meegaat, betekent dat dat het dienstverband in stand blijft en je met terugwerkende kracht weer recht hebt op doorbetaling van je loon.

 

De tweede optie is om het ontslag als zodanig te accepteren, maar de rechter te verzoeken om de werkgever te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan uit drie onderdelen bestaan: de wettelijke transitievergoeding, een vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een billijke vergoeding.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met ontslag op staande voet? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Jordi Niggelie

Advocaat arbeidsrecht

Heb ik nog recht op een transitievergoeding na ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet terecht gegeven is, heb je in principe geen recht meer op een transitievergoeding. Jouw werkgever is namelijk alleen een transitievergoeding verschuldigd als je je niet ernstig verwijtbaar gedragen hebt.

 

Als het ontslag op staande voet niet terecht gegeven is en je wilt niet meer terug bij deze werkgever, heb je uiteraard wel recht op een transitievergoeding. De kans is in dat geval erg groot dat jouw werkgever naast de transitievergoeding nog een extra vergoeding moet betalen, de zogenaamde billijke vergoeding. Tot slot zal jouw werkgever dan ook nog een schadevergoeding moeten betalen voor het feit dat hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder rekening te houden met een opzegtermijn.

Wat is een billijke vergoeding en heb ik daar recht op?

Als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, en je wilt niet meer bij deze werkgever werkzaam blijven, heb je hoogstwaarschijnlijk recht op een billijke vergoeding.

 

Deze billijke vergoeding is een extra ontslagvergoeding die de rechter aan een werkgever kan opleggen bovenop de wettelijke transitievergoeding. Er is geen formule waarmee de billijke vergoeding kan worden vastgesteld. De rechter moet alle specifieke omstandigheden in jouw zaak beoordelen en aan de hand daarvan bepalen wat de hoogte van deze billijke vergoeding is. Daarbij zal de rechter vooral kijken naar de nadelige financiële gevolgen die het ontslag op staande voet voor jou zal hebben.

 

In de praktijk loopt de hoogte van de billijke vergoeding uiteen van enkele duizenden euro’s’ tot soms vele honderdduizenden euro’s.

 

Als de rechter concludeert dat jouw werkgever jou terecht op staande voet ontslagen heeft, dan heb je uiteraard geen recht op een billijke vergoeding.

Heb ik nog recht op een WW-uitkering na ontslag op staande voet?

Nee, niet als het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Volgens de werkloosheidswet ben je dan verwijtbaar werkloos en heb je geen recht op een WW-uitkering.

 

Als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is of als er na het ontslag alsnog overeenstemming wordt bereikt over een vaststellingsovereenkomst, heb je mogelijk wel recht op een WW-uitkering. Neem hiervoor contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Laat een advocaat verweer voeren tegen jouw ontslag op staande voet

Laat een van de ervaren advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten verweer voeren tegen jouw ontslag op staande voet. Zij behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en weten precies waar de kansen en risico’s van jouw ontslagzaak zitten.

Frank Boelhouwer

Advocaat arbeidsrecht

Veelgestelde vragen over ontslag op staande voet

Dat kan alleen als je je als werknemer ernstig verwijtbaar gedragen hebt (de zogenaamde dringende reden) en als de werkgever na constatering van dit gedrag voortvarend tot ontslag is overgegaan.

Het is belangrijk om dat zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. Je hebt namelijk maximaal 2 maanden de tijd om een ontslag op staande voet bij de rechter aan te vechten. In de praktijk wordt er in die periode vaak nog onderhandeld over een vaststellingsovereenkomst om daarmee een gerechtelijke procedure te voorkomen.

Je kunt je werkgever uiteraard schriftelijk laten weten dat je het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Maar het is verstandig om hierbij een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Hij of zij kan een goede inschatting maken van jouw rechtspositie en kans op succes bij het aanvechten van het ontslag. Als het niet mogelijk is om de werkgever ervan te overtuigen het ontslag op staande voet terug te draaien of om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst, moet je binnen 2 maanden een gerechtelijke procedure starten.

Niet als het ontslag op staande voet terecht gegeven is. In dat geval heb je geen recht op een transitievergoeding. Is het ontslag op staande voet onterecht geweest, dan heb je wel recht op een transitievergoeding.

Nee, niet als het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Mocht het ontslag op staande voet ongeldig zijn of is er alsnog een vaststellingsovereenkomst gesloten, dan heb je waarschijnlijk wel recht op een WW-uitkering.

Ja, dat kan. Als een rechter vaststelt dat het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, kun je als werknemer aanspraak maken op drie vergoedingen: de wettelijke transitievergoeding, een vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn en een zogenaamde billijke vergoeding.

Ja, een concurrentie- en relatiebeding komt te vervallen als je door je werkgever ten onrechte op staande voet ontslagen bent en je ervoor kiest om niet meer bij deze werkgever terug te keren. Maar als een rechter vaststelt dat jouw werkgever terecht is overgegaan tot ontslag op staande voet, dan blijven deze bedingen volledig intact.