Ziekmelden bij arbeidsconflict lastiger

10 oktober 2008  door Redactie Ontslag.nl

Het komt regelmatig voor dat een werknemer zich ziek meldt op het moment dat er een conflict met de werkgever speelt. Men spreekt dat ook wel van situatieve of situationele arbeidsongeschiktheid.

Het gaat dan om psychische of lichamelijke klachten waardoor de werknemer zich niet in staat acht om te werken, maar zonder dat er ‘echte’ medische beperkingen kunnen worden vastgesteld.

Deze situatie doet zich nog al eens voor als er sprake is van hoog oplopende spanningen op de werkvloer. In een dergelijke situatie wil een werkgever zich nog wel eens op het standpunt stellen dat de werknemer geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Immers, de werknemer komt niet opdagen terwijl er van ‘echt ziek zijn’ geen sprake is.

De werknemer vindt echter dat hij door de te hoog opgelopen spanningen en/of de verstoorde arbeidsrelatie simpelweg niet kán werken. Hij zal zich doorgaans op het standpunt stellen dat er juist wel loon doorbetaald dient te worden.

Onlangs heeft de Hoge Raad over een dergelijke kwestie een oordeel geveld. Volgens onze hoogste rechterlijke instantie zal de werknemer die zich beroep op situationele arbeidsongeschiktheid feiten en omstandigheden moeten stellen (en zonodig aannemelijk moeten maken) die tot het oordeel kunnen leiden dat, kort samengevat, van hem (de werknemer) niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten.

Van de werknemer mag verder verwacht worden dat hij alle medewerking verleent aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaken van de situationele arbeidsongeschiktheid weg te nemen.

Onlangs ondervond een werknemer in Groningen aan den lijve wat dit inhoudt.

Deze werknemer had zich aanvankelijk ziek gemeld als gevolg van een conflict met een ondergeschikte. Later meldde hij zich weer beter zonder dat het conflict echt was opgelost. Daarop wilde de werkgever een functiegeschiktheidsonderzoek laten uitvoeren om te bepalen of de werknemer niet opnieuw een groot uitvalrisico liep als hij weer in zijn oude functie aan het werk werd gesteld.

De werknemer weigerde om aan dit functiegeschiktheidsonderzoek mee te werken. Volgens de kantonrechter in Groningen kon de werknemer niet verwachten dat zijn werkgever het loon zou doorbetalen zolang niet uit een dergelijk onderzoek zou blijken dat de betreffende werknemer geschikt was voor zijn functie.

Ook vond de rechter dat de werknemer verplicht was andere passende werkzaamheden te accepteren totdat de uitkomst van het onderzoek bekend was.

Een werknemer die zich bij een arbeidsconflict ‘zomaar’ ziek meldt en een beroep doet op situationele arbeidsongeschiktheid loopt dus het risico dat hij mogelijk geen loon ontvangt. Daarnaast zal een beroep op situationele arbeidsongeschiktheid een terugkeer naar de oorspronkelijke functie wel eens kunnen bemoeilijken.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1437 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder