Rechter kan concurrentiebeding meewegen bij bepalen van ontslagvergoeding

2 februari 2012  door Maarten van Gelderen

De kantonrechter die in het kader van een ontbindingsprocedure een ontslagvergoeding aan de werknemer toekent, kan bij het bepalen van de hoogte van deze ontslagvergoeding rekening houden met het feit dat de werknemer gebonden is aan een concurrentiebeding.

Ontslagvergoeding op basis van alle relevante omstandigheden

Op grond van artikel 7:685 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek is de kantonrechter bevoegd (niet verplicht) om op basis van alle relevante omstandigheden aan de ene partij (meestal de werknemer) een vergoeding toe te kennen ten laste van de andere partij. Het feit dat de werknemer na ontbinding van zijn contract aan een concurrentiebeding gebonden blijft kan voor de rechter dus aanleiding zijn om de werknemer een hogere ontslagvergoeding toe te kennen.

In een ontslagkwestie die speelde voor de kantonrechter in Alkmaar voerde de werknemer, een verkoopdirecteur bij een hypotheekbemiddelaar, aan dat zijn werkgever hem wilde houden aan een concurrentie- en relatiebeding en dat deze bedingen hem in belangrijke mate zouden belemmeren om elders in dienst te kunnen treden. De werknemer maakte in de ontbindingsprocedure dan ook aanspraak op een maandelijkse vergoeding voor de duur van het concurrentiebeding.

Maandelijkse vergoeding voor de duur van het concurrentiebeding?

De kantonrechter wees de werknemer erop dat hij zich op het verkeerde wetsartikel beriep. Een (maandelijkse) vergoeding voor de duur van het concurrentiebeding kan wel geëist worden, maar niet in het kader van een ontbindingsprocedure. Deze specifieke vergoeding kan alleen in een apartedagvaardingsprocedure aan de orde gesteld worden. Toch leek de kantonrechter de werknemer tegemoet te komen met de overweging:

‘Dat neemt niet weg dat de kantonrechter bij de vaststelling van de ontbindingsvergoeding rekening moet houden met alle relevante omstandigheden van het geval, waartoe ook kan behoren de omstandigheid dat de werknemer gebonden is aan een concurrentie- en relatiebeding.’

Met andere woorden: een aparte maandelijkse vergoeding voor de duur van het concurrentiebeding kan ik in deze procedure niet toewijzen, maar ik zou wel een iets hogere ontslagvergoeding kunnen vaststellen.

Werkgever en werknemer twisten over rechtsgeldigheid concurrentiebeding

Helaas mocht deze overweging de werknemer evenmin baten. De werknemer stelde zich namelijk op het standpunt dat er van een geldig concurrentiebeding geen sprake was. De werkgever beriep zich wel op een dergelijk beding, maar de werknemer betwistte de geldigheid ervan.

Onder die omstandigheden, zo oordeelde de kantonrechter, kon van een extra hoge ontslagvergoeding geen sprake zijn. Als partijen namelijk van mening verschillen over de vraag of er überhaupt sprake is van een geldig concurrentiebeding, dan kan de werknemer geen financiële compensatie verwachten voor een contractueel beding waarvan (nog) niet duidelijk is of partijen hieraan gebonden zijn.

Als u verwikkeld raakt in een ontbindingsprocedure en er is sprake van een concurrentiebeding, is het raadzaam om hier even bij stil te staan. Bent u werknemer, dan zou het verstandig kunnen zijn om uw werkgever voorafgaand aan de ontbindingsprocedure te vragen of hij u aan het concurrentiebeding wil houden. Zo ja, kunt u deze omstandigheid aanvoeren als argument om in aanmerking te komen voor een hogere ontslagvergoeding.

Denk voorafgaand aan ontbindingsprocedure na over belang van concurrentiebeding

Bent u werkgever, dan is het verstandig om voorafgaand aan de ontbindingsprocedure na te denken over de vraag wat het concurrentiebeding u waard is. Houd er rekening mee dat de (advocaat van de) werknemer op de zitting aanvoert dat de kantonrechter een extra hoge vergoeding moet toekennen vanwege het concurrentiebeding.

Wees hier op voorbereid. Als dit punt inderdaad ter sprake komt, bent u dan bereid om alsnog af te zien van het concurrentiebeding of is dit beding voor u van dusdanig groot belang dat u de werknemer hier onverkort aan wilt houden? Laat u in elk geval niet op de zitting verrassen door de discussie over het concurrentiebeding.

Waardeer deze site:
Klant waardering
0 720 waarderingen, gemiddeld: 7.8 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder