Opzegging arbeidsovereenkomst vóór begin werkzaamheden

12 oktober 2018  door Vincent Liemburg

Eind 2017 werd ik benaderd door een kleine werkgever die zich afvroeg of hij nog onder een arbeidsovereenkomst uit kon nog voordat de werkzaamheden feitelijk waren gestart. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in deze zaak.

De rechtbank heeft geoordeeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer met een beroep op het proeftijdbeding mocht opzeggen nog voordat de werknemer was gestart met de werkzaamheden.

Opzeggen tijdens de proeftijd

Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De proeftijd is er namelijk voor bedoeld om zowel de werkgever als werknemer in de gelegenheid te stellen enige tijd vrijblijvend te bekijken of zij er goed aan hebben gedaan met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Partijen mogen elkaar als het ware uitproberen.

Voor een opzegging tijdens de proeftijd is een werkgever niet beperkt tot een van de acht gelimiteerde ontslaggronden. Ook het opzegverbod tijdens ziekte is tijdens de proeftijd niet van toepassing. Dit maakt dat een werknemer tijdens de proeftijd redelijk “vogelvrij is”. Een uitzondering bestaat voor het geval een werkgever misbruik maakt van zijn bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst in de proeftijd op te zeggen, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werkgever overgaat tot een proeftijdontslag omdat de betreffende medewerkster heeft aangegeven zwanger te zijn.

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat de werkzaamheden zijn begonnen?

Ja, in de regel mag dit, ervan uitgaande dat partijen wel een proeftijd zijn overeengekomen. Hierbij geldt wel dat het besluit om de arbeidsovereenkomst met een werknemer nog voor de proeftijd te beëindigen niet onzorgvuldig mag zijn en niet in strijd is met het beginsel van goed werkgeverschap. Als dat het geval is, kan de werkgever verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding.

In de zaak die de Rechtbank Midden-Nederland onlangs moest beoordelen ging het om het volgende. De werkgever en de werknemer hadden op 29 september 2017 een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van 12 maanden, met als ingangsdatum 23 oktober 2017.

Op 11 oktober 2017, dus nog vóór de ingangsdatum, heeft de werkgever de werknemer thuis opgezocht en tijdens een gesprek met haar de arbeidsovereenkomst opgezegd. Hiertoe had hij besloten nadat verschillende mensen uit de omgeving van de werkgever hem hadden benaderd om te vertellen over negatieve ervaringen die zij hadden met de werknemer.

De rechter overwoog in deze zaak allereerst dat het een werkgever in beginsel vrij staat een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen zolang de proeftijd nog niet is verstreken. Er is volgens de kantonrechter geen reden hier anders over te denken bij een opzegging vóór het ingaan van de proeftijd. De werknemer heeft namelijk een bepaald risico aanvaard door een arbeidsovereenkomst met een proeftijd aan te gaan.

Verder speelde in deze zaak mee dat de werkgever bij zijn ontslagbesluit is afgegaan op informatie die hij van derden ontvangen had. Verschillende mensen uit de branche hadden de werkgever namelijk benaderd om te vertellen over negatieve ervaringen die zij hadden met de werknemer.

De kantonrechter kwam dan ook tot de conclusie dat de werkgever in dit geval de arbeidsovereenkomst mocht opzeggen voordat de werkzaamheden feitelijk waren begonnen. Van onzorgvuldig handelen van deze werkgever was dus geen sprake en de door de werknemer gevorderde schadevergoeding werd dan ook resoluut door de rechter van de hand gewezen.

Opzeggen voor aanvang van proeftijd in beginsel toegestaan

In het algemeen is het een werkgever dus toegestaan om de arbeidsovereenkomst al op te zeggen voordat deze feitelijk is aangevangen, mits er sprake is van een proeftijdbeding. Wel zal een rechter in die situatie nog wel toetsen of de werkgever zorgvuldig gehandeld heeft en er een gegronde reden was om zo vroegtijdig tot ontslag over te gaan.

Hebt u als werknemer vragen over een ontslag vóór of tijdens de proeftijd of twijfelt u als werkgever of de arbeidsovereenkomst met een werknemer op basis van de proeftijd kan worden beëindigd? Neem dan gerust contact met mij op.

Waardeer deze site:
Klant waardering Ontslag.nl
0 1439 waarderingen, gemiddeld: 7.3 /10

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.

Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Bereken de transitievergoeding

  Vul hier de datum in waarop u verwacht dat het dienstverband eindigt.

  Onder bruto maandinkomen wordt verstaan: het laatstgenoten basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van toepassing, 1/12 deel van de vakantietoeslag, vaste 13e maand, ploegentoeslag en overwerktoeslag worden meegenomen. Tot slot moeten ook winstuitkeringen, bonussen en variabele eindejaarsuitkeringen worden meegeteld. 1/36 deel van deze variabele looncomponenten, verschuldigd over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van ontslag, tellen mee in het bruto maandinkomen.


Bereken je WW uitkering

Up to date blijven?

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuws

 

Ontvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.

 

Meld je hier aan

 

Lees verder