Ambtenaar en ontslag wegens reorganisatie

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 27 januari 2022

Als ambtenaar kunt u met ontslag bedreigd worden door een reorganisatie. Elke wijziging in de organisatie waaraan personele gevolgen zijn verbonden is in feite een reorganisatie.

Uw werkgever moet bij een reorganisatie uw herplaatsing als uitgangspunt nemen. U mag dus van uw werkgever verwachten dat hij zich inspant om uw ontslag te voorkomen. Een reorganisatie verloopt meestal aan de hand van een aantal stappen:

1. Aanwijzing als herplaatsingskandidaat

Ambtenaren in vaste dienst of ambtenaren in tijdelijke dienst die zijn aangesteld voor een proeftijd komen in aanmerking voor de status van herplaatsingskandidaat. Als uitgangspunt geldt daarbij de regel: ‘mens volgt functie’. Dat wil zeggen dat u in staat moet worden gesteld om ook na de reorganisatie uw werkzaamheden te blijven doen als uw functie in essentie blijft bestaan.


 • Benieuwd of jouw ontslag rechtsgeldig is? Doe dan in 2 minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!


Aanwijzing als herplaatsingskandidaat gebeurt door middel van een besluit en kan plaatsvinden in de volgende gevallen:

 • Opheffing van functie
  Bij opheffing van uw functie komt uw functie niet meer als zodanig voor in de nieuwe organisatie. Het kan zijn dat de werkzaamheden nog wel blijven bestaan, maar dat deze werkzaamheden worden verdeeld over andere functies.
 • Overtolligheid
  Bij overtolligheid gaat het erom dat er na de reorganisatie meer kandidaten zijn voor de beschikbare functies, dan dat er daadwerkelijk functies voorhanden zijn. In dit laatste geval zal in principe het dienstjarenbeginsel (of: anciënniteitsbeginsel) moeten worden toegepast. De ambtenaar met de meeste dienstjaren komt eerder voor de functie in aanmerking dan zijn collega’s met minder dienstjaren.Tegen het besluit om u als herplaatsingskandidaat aan te wijzen kunt u meestal bezwaar maken. Maak gebruik van deze mogelijkheid.

Tip: zoek actief naar passende functie
Uw werkgever maar ook u zelf bent verplicht om tijdens de herplaatsingsperiode (meestal 18 maanden) actief te zoeken naar een andere passende functie.

 

Over de vraag of een bepaalde functie passend is kunt u met uw werkgever van mening verschillen. Let er wel op dat u een aangeboden functie niet te snel als niet-passend van de hand wijst. Neem bij twijfel contact op met een van onze ambtenarenspecialisten.

2. Reorganisatieontslag

Als het niet mogelijk blijkt om u in een passende functie te herplaatsen, kan uw werkgever overgaan tot het aankondigen en nemen van een ontslagbesluit. Bij het nemen van dit besluit moet uw werkgever vaak de volgende stappen doorlopen:

 

 • Het voornemen om tot een ontslagbesluit over te gaan moet u schriftelijk worden medegedeeld.
 • U krijgt de gelegenheid om aan de hand van dit voornemen ‘een zienswijze’ kenbaar te maken. Dit houdt in dat u schriftelijk in de gelegenheid wordt gesteld om uw mening over het aanstaande ontslagbesluit te geven. Maak altijd gebruik van deze mogelijkheid.
 • Na uw zienswijze kan uw werkgever een officieel ontslagbesluit nemen. Bij het nemen van dit besluit moet rekening gehouden worden met de geldende opzegtermijn. Deze opzegtermijn is geregeld in de rechtspositieregeling die op u van toepassing is.
 • Tegen het ontslagbesluit kunt u bezwaar maken. Na dit bezwaar kunt u eventueel ook nog beroep instellen bij de rechtbank.

Maak bezwaar

Tijdens het reorganisatieproces zijn er vaak verschillende momenten waarop u bezwaar kunt maken of via een zienswijze uw argumenten naar voren kunt brengen. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van. In een eventuele gerechtelijke procedure staat u sterker als u kunt aantonen dat u al in een vroegtijdig stadium tijdens de reorganisatie bezwaar gemaakt heeft tegen uw (dreigende) ontslag.

 

Als u wilt weten of bezwaar maken in uw persoonlijke situatie zinvol is, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ambtenarenspecialisten.

Hoe kunnen wij jou helpen?

De advocaten van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten behoren tot de beste ontslagadvocaten van Nederland en staan je graag bij in deze moeilijke tijd. Heb je een arbeidsrechtelijk probleem? Bel gewoon even met de Ontslaglijn en we helpen je op weg!

Eva Witteveen

Advocaat arbeidsrecht