Bezwaar maken tegen een ontslagbesluit

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Als u als ambtenaar geconfronteerd wordt met een ontslagbesluit, dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken. U maakt bezwaar door het indienen van een bezwaarschrift.

In het ontslagbesluit vindt u aan het einde een vermelding van de bezwaartermijn (zes weken) en de instantie waar u uw bezwaarschrift kunt indienen. In het algemeen is dit uw eigen werkgever. Het indienen van een bezwaarschrift komt neer op een verzoek aan uw werkgever om het ontslagbesluit nog eens te heroverwegen.

Bezwaartermijn bedraagt zes weken

Let op: u moet zich strikt aan de bezwaartermijn van zes weken houden. Als u te laat bezwaar instelt, is uw bezwaar niet-ontvankelijk. Het ontslagbesluit komt dan definitief vast te staan en u kunt het besluit niet meer aanvechten, ook niet bij een (bestuurs)rechter.

 

Het bezwaarschrift kunt u in de vorm van een brief bij uw werkgever indienen. Het is niet noodzakelijk om hiervoor een advocaat in te schakelen, al zal dit bijna altijd wel verstandig zijn. Zorg er in elk geval voor dat uw bezwaarschrift de volgende gegevens bevat:

 

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Verwijs naar het ontslagbesluit waar u het niet mee eens bent en voeg een kopie van dit besluit als bijlage toe aan uw bezwaarschrift
  • Eventuele documenten waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen
  • De reden(en) waarom u het met het ontslagbesluit niet eens bent
  • Uw handtekening

 

Verstuur uw bezwaarschrift bij voorkeur per aangetekende post zodat u later eventueel kunt bewijzen dat u tijdig tot indiening van het bezwaar bent overgegaan. Als u kort voor het verstrijken van de bezwaartermijn bent aanbeland en u weet nog niet precies hoe u uw bezwaar moet motiveren, dien dan in elk geval een voorlopig bezwaarschrift in om te voorkomen dat het ontslagbesluit niet meer aangevochten kan worden.

Verloop van de bezwaarprocedure

Niet elke bezwaarprocedure verloopt exact op dezelfde wijze, maar in het algemeen zal de procedure er chronologisch als volgt uit zien:

 

1.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging dat uw bezwaarschrift in goede orde ontvangen is.

 

2.
U krijgt een uitnodiging om uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Deze uitnodiging ontvangt u in het algemeen minimaal enkele weken voorafgaand aan de hoorzitting.

 

3.
U ontvangt voorafgaand aan de hoorzitting het volledige (ontslag)dossier van uw werkgever. U heeft er namelijk recht op om te weten op welke argumenten en documenten uw werkgever het ontslagbesluit baseert.

 

4.
Meestal krijgt u tot tien dagen voorafgaand aan de hoorzitting de gelegenheid om eventuele aanvullende stukken in te sturen.

 

5.
De hoorzitting. Meestal is er een speciale bezwarencommissie binnen de organisatie van uw werkgever die is belast met het organiseren en afwikkelen van de hoorzitting. U mag u tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een advocaat of andere adviseur.

 

Tijdens de hoorzitting zullen zowel uw werkgever als u in de gelegenheid worden gesteld om de wederzijdse argumenten mondeling toe te lichten. Vaak hebben een of meer leden van de bezwarencommissie ook zelf nog wel een aantal vragen die door u of uw werkgever beantwoord moeten worden.

 

6.
Beslissing op bezwaar. Enkele weken na afloop van de hoorzitting zal de bezwarencommissie tot een oordeel komen. Afhankelijk van de overheidswerkgever waar u werkzaam bent, kan dit oordeel op twee manieren gegeven worden:

 

  • Als beslissing op uw bezwaarschrift. De bezwarencommissie beslist dan zelf of u in het gelijk gesteld wordt of niet.
  • Als advies aan uw werkgever. De bezwarencommissie adviseert uw werkgever om u wel of niet in het gelijk te stellen. Uiteindelijk beslist uw werkgever dan naar aanleiding van het advies van de bezwarencommissie. Uw werkgever is bevoegd om van het advies van de bezwarencommissie af te wijken.

 

De beslissing op bezwaar zal u schriftelijk worden toegezonden. Als u van mening bent dat u in de beslissing op bezwaar ten onrechte niet of onvoldoende in uw gelijk bent gesteld, dan kunt u binnen zes weken beroep in stellen bij de rechtbank.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht