Opzegging van de arbeidsovereenkomst van een statutair-directeur

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Als u statutair-directeur bent, gelden er een aantal voorschriften die uw werkgever (de aandeelhouders) in acht moet nemen om uw arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen.

Volgens de wet kan een statutair-directeur ‘te allen tijde’ worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot de benoeming. In de praktijk is dit meestal de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

 

Omdat je als statutair-directeur ook bestuurder van de vennootschap bent, zal je ontslag geagendeerd moeten worden op een aandeelhoudersvergadering. Volgens de wet moet er minimaal een termijn van acht dagen zitten tussen de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering en de vergadering zelf. In veel (oudere) statuten is echter bepaald dat de oproepingstermijn minimaal vijftien dagen bedraagt. Bij de oproeping zal ook een duidelijke agenda gevoegd moeten zijn waarop het voorgenomen ontslag van de bestuurder als agendapunt vermeld staat.

 

Let op!

Als je ziek of arbeidsongeschikt bent dan kan er tijdens de aandeelhoudersvergadering in principe niet besloten worden tot opzegging van uw arbeidsovereenkomst. Meld je je pas ziek nadat je een uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering ontvangen hebt, dan kun je echter geen beroep meer doen op het opzegverbod tijdens ziekte.

Raadgevende stem van de statutair-directeur met betrekking tot zijn eigen ontslag

Je moet tijdens de aandeelhoudersvergadering in de gelegenheid worden gesteld om je tegen het voorgenomen ontslag te verweren. Als bestuurder heb je bovendien een adviserende stem richting de aandeelhouders. Mocht je niet in de gelegenheid worden gesteld om je adviserende stem uit te brengen en je tegen het ontslagvoornemen te verweren, dan kun je de rechter vragen om de opzegging te vernietigen of om de werkgever te veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding (lees: een extra ontslagvergoeding bovenop een eventuele transitievergoeding).

 

Het is overigens gebruikelijk dat je je tijdens deze aandeelhoudersvergadering door een juridisch adviseur laat bijstaan. Hij of zij kan je tijdens deze vergadering ondersteunen en controleren of aan alle formaliteiten en voorwaarden voldaan wordt.

 

In de praktijk is het gebruikelijk dat de aandeelhoudersvergadering kort geschorst wordt nadat je je argumenten (tegen het ontslag) naar voren hebt gebracht. Vrijwel altijd zal de aandeelhoudersvergadering het advies van de bestuurder (om niet tot ontslag over te gaan) niet overnemen. Het was immers de bedoeling van de werkgever om een einde te maken aan de arbeidsverhouding. Na een korte schorsing wordt de aandeelhoudersvergadering hervat en zal door de aandeelhouders gestemd worden over het ontslagbesluit. In vrijwel alle gevallen zal het formele ontslagbesluit aangenomen worden en wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Aanvechten van ontslagbesluit door statutair-directeur

Als statutair-directeur zijn er twee manieren om een ontslagbesluit aan te vechten. De eerste mogelijkheid heeft betrekking op formele fouten in het ontslagproces. Als de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering bijvoorbeeld niet conform de statuten heeft plaatsgevonden of als je niet in de gelegenheid bent geweest om je raadgevende stem uit te brengen, dan zou je de rechtbank kunnen verzoeken om het ontslagbesluit nietig te verklaren en/of te vernietigen. Dit heeft tot gevolg dat het ontslag geacht wordt nooit te hebben plaatsgevonden wat weer kan leiden tot een forse loonvordering en/of een extra hoge ontslagvergoeding.

 

De tweede mogelijkheid (die in de praktijk vaker voorkomt) is het aanvechten van het ontslagbesluit op inhoudelijke gronden. Stel dat je van mening bent dat er eigenlijk geen sprake is van een overtuigende ontslagreden of dat er onvoldoende gekeken is naar mogelijkheden tot herplaatsing. In die gevallen kun je de rechter verzoeken om de werkgever te verplichten om naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding uit te keren. De hoogte van deze billijke vergoeding kan fors oplopen.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Word je zelf geconfronteerd met een verbetertraject of ontslag wegens disfunctioneren? En wil je van een expert van Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten horen of jouw rechten als statutair-directeur wel worden gerespecteerd? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht