Bedrijfseconomisch ontslag via het UWV Werkbedrijf

Wouter Van Gelderen Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen verloopt bij het UWV Werkbedrijf in principe niet anders dan een ontslagprocedure op grond van een andere, meer persoonlijke reden.

Toch spelen bij een ontslagprocedure wegens bedrijfseconomische redenen een aantal bijzondere zaken een rol.

Afspiegelingsbeginsel

In de meeste bedrijfseconomische ontslagprocedures speelt het afspiegelingsbeginsel een belangrijke rol. Dit beginsel moet namelijk verplicht door een werkgever worden toegepast als er sprake is van het vervallen van een uitwisselbare functie.

 

Het afspiegelingsbeginsel is in feite een verplicht voorgeschreven selectiemethode die bij een bedrijfseconomisch ontslag aangeeft wie er wel en wie er niet voor ontslag voorgedragen mag worden.

 

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het van groot belang om na te gaan of dit afspiegelingsbeginsel op de juiste manier is toegepast. Als dit niet het geval is, is de kans groot dat de ontslagaanvraag door het UWV Werkbedrijf wordt afgewezen.

Collectief ontslag

Volgens de officiële regels is er sprake van collectief ontslag als een werkgever ontslag aanvraagt:

 

  • voor twintig of meer werknemers
  • binnen een periode van drie maanden
  • binnen één werkgebied van het UWV Werkbedrijf

 

Een collectief ontslag heeft tot gevolg dat de werkgever aan een aantal extra voorwaarden moet voldoen bij het aanvragen van de ontslagtoestemming. Zo heeft de werkgever bij collectief ontslag een meldingplicht bij de vakbonden en het UWV Werkbedrijf. Pas na een wachttermijn van één maand zal het UWV Werkbedrijf de individuele ontslagaanvragen van de werkgever in behandeling nemen.

 

Ook op dit punt geldt dat het voor zowel de werkgever als de werknemer van belang is om na te gaan of er sprake is van een situatie van collectief ontslag. Een werkgever die bijvoorbeeld vergeet een melding van collectief ontslag te doen, loopt het risico dat een lopende ontslagprocedure door het UWV Werkbedrijf onderbroken wordt als later wordt vastgesteld dat er sprake is van collectief ontslag.

 

Als u twijfelt of er in uw situatie sprake is van collectief ontslag, kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze ontslagspecialisten.

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Als het UWV Werkbedrijf aan een werkgever een ontslagvergunning afgeeft wegens een bedrijfseconomische reden, dan wordt aan het ontslagbesluit meestal een zogenaamde wederindiensttredingsvoorwaarde verbonden.

 

Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever binnen 26 weken vanaf de afgiftedatum van de ontslagvergunning geen werknemers mag aannemen voor de werkzaamheden die normaal gesproken verricht werden door de ontslagen werknemer.

 

Deze voorwaarde wordt door het UWV Werkbedrijf als volgt in de ontslagbeslissing opgenomen:

‘Aan deze toestemming wordt de voorwaarde verbonden dat de werkgever binnen 26 weken na bekendmaking van deze toestemming geen werknemer in dienst zal nemen voor het verrichten van werkzaamheden van dezelfde aard, dan nadat hij degene voor wie de toestemming tot opzegging van de arbeidsverhouding wordt verleend, in de gelegenheid heeft gesteld zijn vroegere werkzaamheden op de bij de werkgever gebruikelijke voorwaarden te hervatten.’

Onder in dienst nemen wordt in dit verband ook verstaan de aanstelling van parttime werknemers of het inlenen van uitzendkrachten.

 

Een werkgever zal dus binnen de periode van 26 weken eerst de ontslagen werknemer moeten aanbieden om weer in dienst te treden voordat hij andere medewerkers buiten het bedrijf aanstelt om de werkzaamheden van de vroegere werknemer te gaan verrichten.

 

Als de werkgever zich niet aan deze voorwaarde houdt, dan kan de ontslagen werknemer binnen zes maanden de vernietigbaarheid van zijn ontslag inroepen. Dit heeft weer tot gevolg dat de werknemer in feite al die tijd in dienst gebleven is en zijn arbeidsovereenkomst blijft doorlopen.

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Wil je weten hoe groot de kans is dat er in een specifieke situatie een ontslagvergunning door het UWV wordt afgegeven of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van je UWV verweer? Bel me gerust en ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht