Kan ik nog onder een getekende vaststellingsovereenkomst uit?

Maarten van Gelderen Maarten van Gelderen Advocaat arbeidsrecht Bijgewerkt op: 28 januari 2022

De hoofdregel luidt dat een eenmaal geaccepteerde en ondertekende vaststellingsovereenkomst bindend is voor beide partijen en dat jij noch je werkgever daarna nog onder deze overeenkomst uit kan. Dat is op zich natuurlijk ook logisch, want een overeenkomst moet in het algemeen nagekomen worden. Afspraak is immers afspraak.

 

Toch zijn er een aantal bijzondere situaties denkbaar waarin je onder een reeks getekende vaststellingsovereenkomst uit kunt. Deze situaties staan hieronder beschreven waarbij je je moet realiseren dat de kans om een vaststellingsovereenkomst ongedaan te maken kleiner wordt naarmate er meer tijd verstreken is sinds het moment van ondertekening. Zodra zich een van onderstaande situaties voordoet, is het dan ook van belang snel te handelen.

Bedreiging

Een vaststellingsovereenkomst is volgens de wet vernietigbaar als deze overeenkomst door middel van bedreiging tot stand gekomen is. In de praktijk komt dit gelukkig zelden voor. Maar mocht je werkgever er door middel van bedreiging voor gezorgd hebben dat je een vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, dan kun je deze overeenkomst later (laten) vernietigen.

Bedrog

Ook als er sprake is geweest van bedrog bij het totstandkomen van de vaststellingsovereenkomst, kan deze overeenkomst vernietigd worden. Van bedrog is sprake als je werkgever opzettelijk onjuiste informatie geeft (of bewust belangrijke informatie verzwijgt) met als doel je zover te krijgen om een vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

Dwaling

De twee hierboven beschreven situaties komen in de praktijk weinig voor. Een werknemer die een reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst wil (laten) vernietigen, beroept zich meestal op dwaling (of misbruik van omstandigheden, zie hieronder).

 

Bij dwaling gaat het om de situatie dat je werkgever een onjuiste voorstelling van zaken gegeven heeft en duidelijk is dat je de vaststellingsovereenkomst niet of niet in deze vorm geaccepteerd zou hebben als er wel sprake was van een juiste voorstelling van zaken.

 

  • Benieuwd of jouw ontslag rechtsgeldig is? Doe dan in twee minuten een juridische controle met de Ontslagchecker!

 

Een voorbeeld van dwaling 

Een verkoopadviseur van een fabrikant in klimaatinstallaties sluit met zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst. Aanleiding voor deze beëindiging is de slechte financiële situatie bij de werkgever en de mededeling van de zijde van de werkgever dat de bedrijfsactiviteiten gestaakt worden.

Een paar maanden na het aangaan van vaststellingsovereenkomst komt de werknemer er achter dat de werkgever zijn bedrijfsactiviteiten gewoon voortzet. De werknemer beroept zich op de vernietigbaarheid van de overeenkomst en stelt zich op het standpunt dat hij nog steeds in dienst is en recht heeft op doorbetaling van zijn loon. De rechter stelt de werknemer in het gelijk en veroordeelt dat er sprake is geweest van dwaling aan de zijde van de werknemer.

Misbruik van omstandigheden

Ook als er sprake is van misbruik van omstandigheden kan in vaststellingsovereenkomst vernietigd worden. Van misbruik van omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn als je werkgever aandringt op het aangaan van een vaststellingsovereenkomst terwijl je ziek of arbeidsongeschikt bent en hij je niet wijst op het risico dat je dan niet in aanmerking komt voor een WW- of ZW-uitkering.

Bedenkrecht

Tot slot heb je vanaf 1 juli 2015 een extra mogelijkheid om onder een reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst uit te komen. Vanaf dat moment geldt er namelijk een wettelijke bedenktermijn voor werknemers. Dit wettelijk bedenkrecht houdt in dat je de mogelijkheid hebt om binnen twee weken na het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, deze overeenkomst ongedaan te maken.

Je moet in dat geval binnen twee weken door middel van een schriftelijke verklaring aan werkgever melden dat je de overeenkomst wenst te ontbinden. Je hoeft daarbij geen reden op te geven, maar belangrijk is wel dat je verklaring binnen twee weken door de werkgever ontvangen is. Om te voorkomen dat je werkgever de (tijdige) ontvangst van je verklaring ontkent, is het verstandig om een dergelijke verklaring per aangetekende post of per fax aan je werkgever te zenden.

 

Leg jouw situatie gerust eens aan mij voor

Als je je afvraagt of jij je kunt beroepen op een van de bijzondere situaties die hierboven beschreven staan, neem dan gerust eens vrijblijvend contact met mij op. Ik kan je waarschijnlijk binnen enkele minuten antwoord geven op de belangrijkste vragen rondom jouw situatie.

Wouter van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht